Words


This page provides the names of volunteers who are prepared to translate Afrikaans words into English.

There is also a glossary of commonly used Afrikaans words and there English meaning and a summary of legal terms used in official sources such as the NAAIRS Database.

It is not intended that this page becomes an Afrikaans Dictionary but rather that terms that are seen in published documentation can be easily understood. There are online dictionaries available at the following sites:

http://www.freedict.com/onldict/afr.html
http://www.dictionaries.travlang.com/EnglishAfrikaans/
 

Please also note that English/Afrikaans dictionaries are available for many word processing software packages such as MS Word.

If you think that a word or term should be added to this page or if you are prepared to become a volunteer translator - please let me have the details.

Index:

Afrikaans Translators
Glossary of Afrikaans words
Legal Terms

 

Afrikaans Translators

The following individuals have offered their services as translators from Afrikaans to English: 
 
David Bossenger -  dmbza@1worldonline.co.za
Revd. Fr. Basil G. Royston -  Brercottage@1prodigy.net
Keith Meintjes - umfundi@1usa.net
Santa Botha -  santabus@1xsinet.co.za - Can translate German, French and Dutch to English or Afrikaans 
Doreen Pretorius - doreen@1fkeng.com
Frances Ackermann - frances_ackermann@1yahoo.com
 

NOTE: Please remove the 1 from the above emails before posting.

Return to Index

Glossary of Afrikaans words (Afrikaans - English)

aan - to
aangegee - declared/gave notice of
aangenome - adopted
aangenome kind - adopted child
aangestel - appointed
aansienlike - respectable
adel - nobility
adelbors - midshipman
advokaat - advocate
afkoms - descent
afstam - descended
afstammeling - dercendant
agter - behind
agtergebly - remained behind
afsterwe (afsterf) - died
aftree - resign/retired
albei - both
almal - everybody
algemene - general
algemene handelaar - general dealer
ambagsman - artisan
ampte - offices
amptelike - official
ander - other
anderkant - other side
apteker - chemist
aptekerbediende - chemist's assistant
arbeider - labourer
argief: archives
arm - poor
arsenaal - arsenal
artilleris - artillerist/gunner
assistent - assistant
avontuurlik(e) - adventurous

baaskuiper - master cooper
baastuinman - head gardener
baba - baby
baie - many
bakker - baker
bakkery - bakery
balju - sheriff
bank van lening - ∑pawnhouse
bankbestuurder - bank manager
banketbakker - confectioner
barbier - barber
Basoeto-oorlog - Basuto war
Bataafse - Batavian
bedoeling - purpose
beeldhouer - sculptor
beestenwacht - cattleherd
begrawe - buried
behalwe - except
behoort - belonged to
Beiere - Bavaria
bekende - well known
beklee - hold
belydenis aflÍ - be confirmed
benoem - appointed
bereik - reached
Berlynse Sendinggenootskap - Berlin Missionary Society
beroemde - famous
beroep - call/occupation
besetting - occupation
besit - property/possession
besitter - owner
besoek(e) - visit(s)
besondere - special
besonderhede - details
bestuurder - manager
bevorder - promoted
bewerk - worked
bier - beer
bierbrouer - brewer
binneland - interior
bly - remained
bode - messenger
bode van die hof - messenger of the court
boekhouer - bookkeeper
Boer, Boer/boer - farmer
Boere-kant - on the Boers' side
boerekneg - farm labourer
Boere-kommandant - Boer commandant
Boere-luitenant - Boer lieutenant
bombardier - bombardier
bootsman - boatswain
bore - born
boswagter - ranger
boswerker - lumberman
bou - build
bontwerker - furrier
brandewyn - brandy
brandweermeester - head of fire brigade
Britse vloot - British Navy
broer - brother
brouer - brewer
brouery - brewery
buite-egtelike - illegitimate
burgemeester - burgomaster/mayor
burger - citizen
burgerraad - burgher council
burgerregte - burgher nghts
by - near/at/with

chirurgyn - surgeon/ship's doctor

daar - there
dele - parts
delwer - digger
Den Haag - The Hague
derde - third
desolate boedelkamer - chamber of bankrupt estates
diaken - deacon
diamantdelwer - diamond-digger
diamantslyper - diamond-cutter
dien - served
diens - service 
dieselfde - the same
digter - poet
dogter - daughter
dokter - physician
dood - dead/death
doop - baptism
dosent - lecturer
dragonder - dragoon
drankhandelaar - liquor merchant
droster - deserter
drukker - pnnter
Duitsland - Germany

eers - first/formerly
eerste - first
Eerste Minister - Prime Minister
eeu - century
eggenoot - spouse (i.e. husband or wife)
eie - own
eienaar - owner
eiland - island
en - and
Engelse - English
erf - plot
erkenning - acknowledgement
familielid - relative/relation
firma - firm
fiskaal independent - independent fiscal
fort - fortress
Frankryk - France
Franse - French

gebooie - bans
geboorteplek - place of birth 
gedeelte - part
gedoop - baptized
geen - no (determiner)
gekom - arrived
geland - landed
geldelike - financial
geloof - faith
gelyktydig - at the same time
gemagtigde - deputy
gemeente - congregation
genaamd - called
geneesheer - physician
generaal - general
genoem - called
geoloog - geologist
georden - ordained
gepensioneer - pensioned
geregshof - law court
geregsbode - messenger of the court
gerepatrieer - repatriated
gesin - family
geskei - divorced ∑
geskiedenis - history
geslag - family/generation
gesneuwel - fallen (in action)
gespel - spelled
gestrande - stranded
getroud - married
getuie - witness
gevangene - prisoner
gevlug - escaped
geweermaker - gunsmith
gewerk- - worked
gewese opperhoof - ex-chief
godsdiens - religion
goewerneur - governor
goudprospekteerder - gold prospector
graafskap - county
graanskuur - granary
groentehandelaar - greengrocer
grofsmid - blacksmith
grond - soil
groothandelaar - wholesale merchant
grootvader - grandfather
gulde - guilder/florin

haakbusskutter - arquebusier
haarsnyer - hairdresser
handel - commerce
handelaar - merchant
handelskommissaris - commlssioner of commerce
handskrif - writing/manuscript
hawekaptein - port captain
hawemeester - harbour master
heemraad - district councillor
held - hero
herbergier - innkeeper
herkoms - origin
hertog - duke
hertogdom - duchy 
hertrou - remarried
her - has/had
hier - here
hierbo - above
hierdie - this
hieronder - beneath/underneath
hoŽ - high
hoedemaker - hatmaker
hoek - corner
hoŽr - higher
hofmeester - steward
hom - him
hoof - head
hoofchirurgyn - headsurgeon
hoofklerk - chief clerk
Hooggeregshof - Supreme Court
hoogleraar - professor
horlosiemaker - clockmaker
houtkapper - woodcutter
Hugenoot - Huguenot
huis - house
huistimmerman - carpenter
hul(le) - they
hulp - help
huwelik - marriage
huwelikshof - matrimonial court
huweliksraad - marriage council
hy - he

independente fiskaal - independent fiscal
Independente kapel - Congregationalist chapel
Indiese - Indian
inenting - inoculation
ingenieur - engineer
ingeskeep - embarked
ingeskryf - registered
ingewy - dedicated
inmiddels - in the meantime/meanwhile

jaar - year
jare - years
jongedogter - spinster
jongman - bachelor
jongste - latest/youngest
jonk - young
Joods - Jewish
juwelier - jeweller

Kaap - Cape
kanonnier - gunner
kapelmeester - bandmaster
kaptein - captain
kasteel - castle
keer terug - returned
kerk - church
Keulen - Cologne (D. KŲln)
kind - child
kinderloos - childless
kinders - children
klein - small/little
kleindogter - granddaughter
kleinseun - grandson
kleremaker - tailor
klerk - clerk
klipbreker - stone crusher
klokmaker - clockmaker
kneg - labourer
knopemaker - button maker
koeranteienaar - newspaper owner
koetsier - coachman
kok - cook
kolonel - colonel
kolonis(te) - colonist(s)
kommandant - commandant
kommies - custom house officer
kommissaris - commissioner
konsentrasiekamp - concentration camp/burgher camp
konstabel - constable
kontrakteur - contractor
koop - purchased
koopman - merchant
kopersmid - coppersmit
korporaal - corporal
kort na - shortly after
kosbare - precious
koster - sexton
krankebesoeker - sickcomforter
kroeg - bar/inn
kroegbaas - tavem-Reeper
kruidenierswinkel - grocery shop
kuiper - cooper
kunsdraaier - turner
kunsinspekteur - inspector of art
kunsskilder - artist
kwartierstaat - table of descent/ancestral chart

laaste - latest/last
lakenhandelaar - cloth merchant
landbou - agriculture
landbouer - farmer
landdros - magistrate
landdrosklerk - magistrate 's clerk
landgoed - estate
landmeter - surveyor
landmeter-generaal - surveyor-general
landsgrens(e) - territorial boundary(ies)
landtog - expedition
langs - along
leenplaas - quitrent farm
leŽr - army
leerlooier - tanner
leraar - minister
leier - leader
lewe - life
lewer - supplied
lid - member
lidmaat - church member
lidmateregister - register of members
ligte - light
ligte infanterie - light infantry
lisensie - licence
Londense Sendinggenootskap - London Missionary Society
looier - tanner
losieshouer - boarding-house owner
luitenant - lieutenant
Lutherse - Lutheran
Lutherse kerk - Lutheran church
lyfwag - bodyguard
lys - list
 

maand(e) - month(s)
maar - but
majoor - major
matrasmaker - mattress maker
matroos - sailor
meester - master
mediese dokter - medical doctor
melkboer - dairy farmer
messelaar - mason
met - with
meul - mill
meulbouer - mill builder
meulenaar - miller
middel - means
milisie - militia
militere - military
mislukking - failure
moeder - mother
moontlik - possible
musikant - musician
mynwerker. miner/mine-worker

na - to
naam - name
naby - near
nag - night
nagelaat - left
nageslag - descendants
neem deel aan - take part in
neem waar - acted
neef. cousin/nephew
nege - nine
Neurenberg - Nuremberg 
nie - not
Nieu-Seeland - New Zealand
niggie - cousin/niece
nodig - necessary
nog - yet
nooiensvan - maiden name
noorde - north
NoorweŽ - Norway
notaris - notary
nou - now
nuwe - new

onbekend - unknown
onderchirurgyn - assistant surgeon
onderkoopman - assistant merchant
onderneem - undertake
onderwyser - teacher
oneg - illegitimate
ongeklassifiseer - unclassified
ongenade - disfavour
ongetroud. unmarried
ontbind - dissolved
ontdekkingsreisiger - explorer
ontslag - dismissal
ontsnap. escaped
onrvanger - receiver
ontwerp. design
onwettig - illegal
oom - uncle
oor - over/ear
oorgawe - surrender
oorgeplaas. transferred
oorkant - the other (opposite) side
oorkom - befall
oorlede - deceased
oorleef - survived
oorlogskip - man of war/war ship
oorlosiemaker see horlosiemaker
oorspronklike - original
oortog - crossinglpassage
ooste - east
op - on
opdrag - order
opgaafrol - tax roll
opgestel - drew up
opnuut - again
opperchirurgyn - head surgeon
opperhoof - commanding officer
opperkoopman - head merchant
opsigter - overseer
opstand - rebellion
opsteller - writer
opvoeding - education
orrel - organ
orrelis - organist
oud - former/old
ouderdom - age
ouderling - elder
ouditeur - auditor
oud-koopman - ex-merchant
oudste - eldest
ouers - parents

padbouer - road-builder
padmaker - road constructor
pagter - tenant
parlementslid - member of parliament
pastorie - parsonage
plaas/plase - farm /s
plaaseienaar - farm owner
plofstofdeskundige - explosives expert
pokke - smallpox
polisieman - policeman
polisieruiter - police horseman
Politieke Raad - Council of Policy
pompmaker - pumpmaker
pontbestuurder - ferryman
pos - position
poshouer - local official
posmeester - postmaster
pragtige - magnificent
predikant - mlnister
premier - prime minister
prokureur - solicitor
promoveer - graduated
pruikmaker - wigmaker

raad - council
raadsheer. councillor
raadslid - councillor
rang(e) - rank(s)
redakteur - editor
reeds - already
regering - government
regiment - regiment
regsgeleerde - lawyer/jurist
regte - law
regter - judge
reis - voyage
rekenmeester - accountant
retoerskip - ship returning (to Europe)
ridder - knight
rondgaande - travelling
rondgaande hof - circuit court
roubord - hatchment
ryk - rich
Rynse Sendinggenootskap - Rhenish Missionaly Society

saalmaker - saddler
saal- en tuiemaker - saddle and harness-maker
saam met - together with
sakeman - businessman
Sakse - Saxony (D. Sachsen)
see - sea
seekaptein - sea-captain/ship's captain
seilmaker - sail-maker
sekretaris - secretary
sekunde - second in command
selfmoord - suicide
senator - senator
sendeling - missionary
sendingkerk - mission church
seiner - signal man
sersant - sergeant
seun - son
siekeoppasser - male nurse
sieketrooster - sick comforter
siekte - illness
sien - see
seelgraveur - seal engraver
silwersmid - silversmith
skaapboer - sheepfarmer
skeepsagent - shipping agent
skeepsjonge - ship's cabin-boy
skeepstimmerman - shipwnght
skei - divorce; geskei - divorced
skilder - painter
skip - ship
skipper - (sea-) captain
skipbreuk - shipwreck
skoenmaker - shoemaker
skole-inspekteur - school-inspector
skoolmeester - teacher
skoonheid - beauty
Skotse - Scottish
skriba - church secretary
skrynwerker - joiner
skrywer - write/clerk/author
slaaf - slave
slagter - butcher
slotmaker - locksmith
slotte (ten) - finally
smid - smith
snuifhandelaar - snuffdealer
snydokter - surgeon
soldaat - soldier
sorg - care
speurhoof - chief detectlve
spoorwegamptenaar - railway official
spoorwegoffisier - railway officer
Staatspresident - State President
stad - town/city
stadsklerk - town clerk
stalkneg - stable boy
stamouers - progenitors
stamreeks - genealogy in the direct male line
steenbakker - brickmaker
sterf - died
sterfkennis - death notice
stigter - founder
studeer - studied
stuurman - chief mate
superintendent - superintendent
suster - sister
swaardmaker - swordmaker
swaer - brother-in-law
sy - his/she

tabak - tobacco
tafeldienaar - table servant
tak(ke) - branch(es)
tandarts - dentist
tans - today
tante - aunt
teen - towards
teenwoordige - present
telegrafis - telegraphist
terwyl - while
testament - (last) will/testament
timmerman - carpenter
toegewys - allocated
toevertrou - entrusted
tog - yet
togryer - transport-rider
tot - till
transportryer - transport-rider
tree uit - resign
tronkbewaarder - prison warder
trou - loyal
trou - married
tuiemaker - harness-maker
tuinman - gardener
tuisreis - home journey
tussen - between
twee - two
tweede huwelik - second marriage
tyd - time

uit - out
uitgekom - came out
become extmct
uitgesterwe - become extinct
uitgewer - publisher
uitsonderlike - exceptional
Unie kabinetsminister - Union cabinet minister
universiteit - universrty

vaandrig - ensign
vader - father
vakleerling - apprentice
van - surname
van - of
vanaf - from/since
vandag - today
vee - cattle
veeboer - cattle farmer/grazier
veepos - cattle statton
veg - fight
veldkornet - field cornet
veldwagmeester - field guard/peace officer
vendumeester - auctioneer
verban - banned
verband - connection
verbintenis - union
verblyf - residence
verbrand - bumed
verder - further
verdrink - drowned
vergunning - permit
verhuis - moved
verkoop - sold
verlaat - left
verlang - desire
verlof - leave/permission
vermeld - mentioned
vermoed - suspected
vermoedelik - probably
vermoor - murdered
vernietig - destroyed
verongeluk - died in an accident
veroordeel - sentenced
verowering - conquest
verskeie - several/various
verskillende - different
versoek - requested
vertaler - translator
vertoef - stayed
vertrek - departed
vervolging - prosecution
verwer - painter
verwysing - reference
vestig - settled
vierde - fourth
vir - for
vis - fish
visser - fisherman
vissery - fishery
Vlaandere - Flanders
vleis - meat
vloot - fleet
vlugteling - refugee
volg - followed
volgens - according to
Volksraad - House of Assembly
vondeling - foundling
vonnis - verdict
voog - guardian
voor/voordat - before
vooraanstaande - prominent
voorleser - reader
voorsitter - chairman
vragryer - transporter
vroeŽr - earlier
vrou - woman/wife
vrugteboomkweker - fruittree grower
vrygesel - bachelor
Vrymesselaar - Freemason

waar - where
waarskynlik - probable
waarnemende - acting (temporary)/deputy
wagenryer - transport driver
wamaker - wheelwright
wapen - Coat of arms
wapen - weapon
wat - whatlwhich
weduwee - widow
weerlig - lightning
weens - because of
weesheer - orphan-master
Weeskamer - Orphan Chamber
weesmeisie - orphan girl
welgestelde - well-to-do
welvarend - prosperous
Wenen - Vienna
werksaam - active
wetsagent - law agent
wewenaar - widower
windmeul - windmill
winkel - shop
winkelier - shopkeeper
woon - live
word - become
wyn - wine
wynbouer - wine grower
wynhandelaar - wine merchant

ystersmid - blacksmith

Return to Index

Legal Terms

Ex Parte Application - Only one party - not a plaintiff and a defendant - usually a legal judgement or order made without either of the "party's" being present.
 
 Return to Index


Return to South African Genealogy Home Page.

For comments and feedback concerning this site - please E Mail me.